Przychodnia FRONTIDA
ul. Opolska 188, 52-014 Wrocław
tel.: +48 884 882 221
kontakt@przychodniafrontida.pl

O NAS
Jak dojechać?
Galeria
Nasz personel
ŚWIADCZENIA POZ (NFZ)
Złóż deklarację
Punkt pobrań
Badanie USG
Badanie RTG
Transport medyczny
Nocna Pomoc Lekarska
Teleplatforma Pierwszego Kontaktu
MEDYCYNA PRACY
FIZJOTERAPIA
NEONATOLOGIA
NEUROLOGOPEDA
CENNIK
KONTAKT
@przychodniafrontida
Przychodnia Frontida

MEDYCYNA PRACY
DLA FIRM I PRACODAWCÓW: DLA KIEROWCÓW I KANDYDATÓW:
Oferta badań z zakresu medycyny pracy (do pobrania)
Oferta badań dla kierowców (do pobrania)
Wzór skierowania na badania lekarskie medycyny pracy
Wzór umowy na badania profilaktyczne pracowników (do pobrania)
Oferta badań dla kierowców (do pobrania)
Ankieta kierowcy (do pobrania)
Wzór karty konsultacyjnej diabetologicznej (do pobrania)
Wzór karty konsultacyjnej neurologicznej (do pobrania)

Szanowni Pacjenci,
zgodnie z treścią Kodeksu Pracy (Art. 229. [Badania profilaktyczne pracowników]), istnieje obowiązek kierowania pracowników na badania profilaktyczne (wstępne, okresowe i kontrolne). Zgodnie z Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie medycyny pracy, obowiązek objęcia profilaktyczną opieką zdrowotną spoczywa m.in. na:
• pracodawcach;
• szkole, szkole wyższej lub organizatorze kwalifikacyjnych kursów zawodowych;
• podmiocie uprawnionym do prowadzenia szkoły doktorskiej.

Służba medycyny pracy realizuje zadania określone w ustawie w odniesieniu m.in. do:
• pracowników;
• osób pozostających w stosunku służbowym;
• kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub stażu uczniowskiego są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia;
• doktorantów, którzy w trakcie kształcenia są narażeni na działanie czynników szko-dliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.

W odpowiedzi na wynikające z tego Państwa potrzeby, przedstawiamy ofertę badań z zakresu medycyny pracy, które można wykonać w naszej placówce:
badania wstępne - wykonywane przed rozpoczęciem pracy, po zmianie stanowiska pracy, jeżeli występują nowe narażenia oraz gdy na danym stanowisku pojawi się nowe narażenie;
badania okresowe - wykonywane u pracujących na danym stanowisku, którym skończyła się ważność poprzedniego zaświadczenia dopuszczającego do pracy;
badanie kontrolne - wykonywane u każdego pracownika, który był na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni. Badania te mają na celu stwierdzenie braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Orzeczenia lekarskie o przydatności pracownika do pracy wydawane są przez lekarzy uprawnionych do wydawania takich zaświadczeń. Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku;
badania sanitarno-epidemiologiczne - wykonywane przed podjęciem pracy, ponownym podjęciem pracy, po przebyciu zakażenia czynnikiem chorobotwórczym - zakażenie prątkami gruźlicy, pałeczkami duru brzusznego, durów rzekomych, pałeczkami z rodzaju Salmonella i Schigella oraz innymi czynnikami chorobotwórczymi, które wywołują stany chorobowe wykluczające wykonywanie prac, przy wykonywaniu których jest możliwe przeniesienie zakażenia na inne osoby;
wizytacje stanowisk pracy;
komisje BHP;
opinie dla potrzeb komisji wypadkowej;
szczepienia pracownicze;

W ofercie usług świadczonych przez Centrum Usług Medycznych Frontida znajdują się ponadto:
badanie kwalifikowanych pracowników ochrony;
badanie osób posiadających broń lub ubiegających się o jej posiadanie;
badania kierowców.
Współpracujemy ze specjalistami, których konsultacje są niezbędne do wydania orzeczeń przez lekarza medycyny pracy.

BADANIE LEKARSKIE KIEROWCÓW I KANDYDATÓW NA KIEROWCÓW
Informujemy, iż w Centrum Usług Medycznych Frontida Sp. z o.o., świadczone są usługi w zakresie badań kierowców i kandydatów na kierowców kat. A, A1, A2, AM, B, B1, B+E, T wraz z wydaniem orzeczenia lekarskiego. Orzeczenie to, w przypadku kandydatów na kierowców, jest wymagane do wyrobienia tzw. nr PKK Profil Kandydata na Kierowcę.
Badania kierowców przeprowadzane będą przez lekarza posiadającego uprawnienie do tego typu badań specjalistycznych, posiadającego wpis w ewidencji uprawnionych lekarzy do przeprowadzania badań lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

Na badanie należy zabrać:
1. dowód osobisty lub paszport lub inny dokument tożsamości z nr PESEL;
2. stare prawo jazdy, przy przedłużaniu terminu ważności;
3. okulary lub soczewki, jeżeli badany używa ich podczas kierowania pojazdem;
4. proteza lub inne dodatki, jeżeli badany używa ich podczas kierowania pojazdem;
5. pobranie ankiety kierowcy i uzupełnienie jej w domu lub w gabinecie przed badaniem. Ankietę można otrzymać również przed badaniem w gabinecie;
6. w przypadku osób chorych na cukrzycę – zaświadczenie od diabetologa (wzór karty konsultacyjnej diabetologicznej);
7. w przypadku osób chorych na padaczkę – zaświadczenie od neurologa (wzór karty konsultacyjnej neurologicznej);

ZAKRES BADAŃ DLA KATEGORII: A, AM, A1, A2, B, B1, B+E, T:
• wszystkie badania są wykonywane na miejscu w gabinecie;
• wyjątkowo potrzebne inne badania lub konsultacje w zależności od wskazań.

ZAKRES BADAŃ DLA KATEGORII: C, D, C+E, D+E, KIEROWCÓW SAMOCHODÓW UPRZYWILEJOWANYCH
• badanie okulistyczne;
• orzeczenie psychologiczne;
• poziom cukru na czczo;
• badania widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie;
• wyjątkowo potrzebne są inne badania lub konsultacje w zależności od wskazań.

CENA BADANIA I WYDANIA ORZECZENIA
• dla kategorii B:
Koszt usługi, tj. wykonanie badania lekarskiego i wydanie orzeczenia, reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawia badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdami i kierowców; zgodnie z § 13 pkt 1 rozporządzenia cena badania lekarskiego wynosi 200,00 zł
• dla pozostałych kategorii:
Koszt usługi ustalany jest indywidualnie.

INNE działania z zakresu medycyny pracy przez ograniczanie szkodliwego wpływu pracy na zdrowie, przez:
• współdziałanie z pracodawcą w celu rozpoznawania i oceny czynników występujących w środowisku pracy oraz sposobów wykonywania pracy mogących mieć ujemny wpływ na zdrowie,
• współdziałanie z pracodawcą w celu rozpoznawania i oceny ryzyka zawodowego w środowisku pracy oraz informowanie o możliwości wystąpienia niekorzystnych skutków zdrowotnych:
- udzielanie porad w zakresie organizacji pracy, ergonomii, fizjologii i psychologii pracy
- prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie patologii zawodowej
- prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą
- wykonywanie szczepień ochronnych
- monitorowanie stanu zdrowia osób pracujących
- wykonywanie badań umożliwiających wczesną diagnostykę chorób zawodowych i innych chorób związanych z wykonywaną pracą
- inicjowanie i realizowanie promocji zdrowia, profilaktycznych programów prozdrowotnych, wynikających z oceny stanu zdrowia pracujących
- inicjowanie działań pracodawców na rzecz ochrony zdrowia pracowników i udzielania pomocy w ich realizacji, w zakresie:
• informowanie pracowników o zasadach zmniejszania ryzyka zawodowego,
• wdrażanie zasad profilaktyki zdrowotnej u pracowników należących do grup szczególnego ryzyka,
• wdrażanie programów promocji zdrowia,
• szkolenie pracowników z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, prowadzenie analiz stanu zdrowia pracowników,

Rejestracja pod numerem telefonu: +48 884-882-221
Informujemy, że usługi Medycyny Pracy są realizowane jedynie w ramach świadczeń komercyjnych - CENNIK, w przypadku firm - po uprzednim podpisaniu stosownej umowy współpracy (Oferta badań z zakresu medycyny pracy (do pobrania)).

Podstawowe akty prawne dotyczące profilaktycznej opieki nad Pracownikami:
• Kodeks pracy - Dział X
• Ustawa o służbie medycyny pracy z dnia 27 czerwca 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1155 z późn. zm.)
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy z dnia 30 maja 1996 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2067)
• Ustawa o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń oraz chorób zakaźnych u ludzi z dnia 5 grudnia 2008 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 151 z późn. zm.)