Przychodnia FRONTIDA
ul. Opolska 188, 52-014 Wrocław
tel.: +48 884 882 221
kontakt@przychodniafrontida.pl

O NAS
Jak dojechać?
Galeria
Nasz personel
ŚWIADCZENIA POZ (NFZ)
Złóż deklarację
Punkt pobrań
Badanie USG
Badanie RTG
Transport medyczny
Nocna Pomoc Lekarska
Teleplatforma Pierwszego Kontaktu
MEDYCYNA PRACY
FIZJOTERAPIA
CENNIK
KONTAKT
@przychodniafrontida
Przychodnia Frontida

MEDYCYNA PRACY
Szanowni Pacjenci,
Centrum Usług Medycznych Frontida oferuje następujące badania z zakresu Medycyny Pracy:

Badania wstępne - są wykonywane przed rozpoczęciem pracy, po zmianie stanowiska pracy, jeżeli występują nowe narażenia oraz gdy na danym stanowisku pojawi się nowe narażenie.

Badania okresowe - są wykonywane u pracujących na danym stanowisku, którym skończyła się ważność poprzedniego zaświadczenia dopuszczającego do pracy.

Badania kontrolne - są wykonywane u każdego pracownika, który był na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni. Badania te mają na celu stwierdzenie braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Orzeczenia lekarskie o przydatności pracownika do pracy wydawane są przez lekarzy uprawnionych do wydawania takich zaświadczeń. Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku.

Badania sanitarno-epidemiologiczne - są wykonywane przed podjęciem pracy, ponownym podjęciem pracy, po przebyciu zakażenia czynnikiem chorobotwórczym - zakażenie prątkami gruźlicy, pałeczkami duru brzusznego, durów rzekomych, pałeczkami z rodzaju Salmonella i Schigella oraz innymi czynnikami chorobotwórczymi, które wywołują stany chorobowe wykluczające wykonywanie prac, przy wykonywaniu których jest możliwe przeniesienie zakażenia na inne osoby.

Inne działania z zakresu medycyny pracy przez ograniczanie szkodliwego wpływu pracy na zdrowie, przez:
• współdziałanie z pracodawcą w celu rozpoznawania i oceny czynników występujących w środowisku pracy oraz sposobów wykonywania pracy mogących mieć ujemny wpływ na zdrowie,
• współdziałanie z pracodawcą w celu rozpoznawania i oceny ryzyka zawodowego w środowisku pracy oraz informowanie o możliwości wystąpienia niekorzystnych skutków zdrowotnych:
- udzielanie porad w zakresie organizacji pracy, ergonomii, fizjologii i psychologii pracy
- prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie patologii zawodowej
- prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą
- wykonywanie szczepień ochronnych
- monitorowanie stanu zdrowia osób pracujących
- wykonywanie badań umożliwiających wczesną diagnostykę chorób zawodowych i innych chorób związanych z wykonywaną pracą
- inicjowanie i realizowanie promocji zdrowia, profilaktycznych programów prozdrowotnych, wynikających z oceny stanu zdrowia pracujących
- inicjowanie działań pracodawców na rzecz ochrony zdrowia pracowników i udzielania pomocy w ich realizacji, w zakresie:
• informowanie pracowników o zasadach zmniejszania ryzyka zawodowego,
• wdrażanie zasad profilaktyki zdrowotnej u pracowników należących do grup szczególnego ryzyka,
• wdrażanie programów promocji zdrowia,
• szkolenie pracowników z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, prowadzenie analiz stanu zdrowia pracowników,

Rejestracja pod numerem telefonu: +48 884-882-221
Informujemy, że usługi Medycyny Pracy są realizowane jedynie w ramach świadczeń komercyjnych - cennik, w przypadku firm - po uprzednim podpisaniu stosownej umowy współpracy.

Podstawowe akty prawne dotyczące profilaktycznej opieki nad Pracownikami:
• Kodeks pracy - Dział X
• Ustawa o służbie medycyny pracy z dnia 27 czerwca 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1155 z późn. zm.)
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy z dnia 30 maja 1996 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2067)
• Ustawa o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń oraz chorób zakaźnych u ludzi z dnia 5 grudnia 2008 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 151 z późn. zm.)